Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


Proiectul educational Prietenie fara frontiere
Scris de administrator   
Sâmbătă, 08 Decembrie 2018 00:00

PROIECTUL EDUCAŢIONAL “PRIETENIE FĂRĂ FRONTIERE”

Prof. Piticariu Simona Nicoleta

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, Suceava

Summary

Education in the spirit of European values ​​can be considered a component of the "new education", but also a principle of integral education. The paradigm of education in the spirit of European values, offers the perspectives of conceiving and implementing the educational policy aimed at goals and objectives.

The goal of education is to develop the child in order to manifest itself as an active social subject. This is only possible if the family in which the child lives and is formed, the school where the community teaches, through its actions, make it feel protected and develop its personality.

The educational partnership is an attitude that is approached in support of the development of society through education and involves participation in a common educational action, constructive interactions accepted by all partners, effective communication between participants, common actions respecting the role of each participant, interrelation. The educational partnership supports the development of the children's personality, assuring them the realization of their personal autonomy through the social value of them each.

Având convingerea importanţei investiţiei în om prin educaţie, experţi în domeniul educaţiei au supus dezbaterii, în forumurile de conducere ale Uniunii Europene, problematica educaţiei în perspectiva dezvoltării personale a tinerilor, formării profesionale şi a integrării lor active în viaţa economică şi culturală a societăţii.

Părinţii, învăţătorii, profesorii, mentorii în general, sunt principalii agenţi ai educaţiei, de aceea ei trebuie să aibă deschiderea şi pregătirea necesară, pentru a favoriza copiilor şi tinerilor asimilarea valorilor culturii şi civilizaţiei naţionale şi europene, dar şi respectarea valorilor culturale ale civilizaţiilor neeuropene.

Educaţia în spiritul valorilor europene poate fi considerată o componentă a “noilor educaţii”, dar şi un principiu al educaţiei integrale. Paradigma educaţiei în spiritul valorilor europene, cu dezideratele ei, oferă perspectivele conceperii şi punerii în practică a politicii educaţionale direcţionate de scopuri şi obiective.

Putem stabili ca scop general al educaţiei în spiritul valorilor europene, orientarea învăţământului românesc, prin structură, conţinut, forme de organizare a instruirii şi evaluării, spre compatibilizarea cu învăţământul ţărilor europene (educaţia formală) dar şi crearea oportunităţilor extraşcolare pentru cunoaşterea şi folosirea modurilor de conectare la exigenţele spaţiului economic, politic şi cultural al UE (educaţia nonformală).

Şcoala, ca organizaţie în context comunitar, este promotor al valorilor culturale naţionale şi europene, aceastea fiind organizate sub cupola parteneriatului educaţional care favorizează cooperarea tuturor instituţiilor şi factorilor sociali interesaţi în susţinerea unităţilor de învăţământ şi de problemele educaţiei. Principalii parteneri ai şcolii sunt părinţii şi susţinătorii legali ai elevilor, autorităţile locale şi centrale, organizaţiile guvernamentale cu caracter central sau local, agenţii economici locali, sindicatele, organizaţiile nonguvernamentale.

Scopul final al educaţiei îl constituie dezvoltarea copilului pentru a se putea manifesta ca subiect social activ. Acest lucru este posibil doar dacă familia în care trăieşte şi se formează copilul, şcoala la care învaţă şi comunitatea, prin acţiunile sale, îl fac să se simtă protejat şi să-şi dezvolte personalitatea. Luând în considerare contextul social-politic actual, şcolii îi revine tot mai mult rolul de a întări educaţia copiilor şi tinerilor, de a susţine familia şi implicit de a contribui la îmbunătăţirea climatului social al comunităţii. Ca principal factor de cultură şi civilizaţie, şcoala îşi centrează învăţarea pe elev, care devine subiect activ al propriei deveniri.

Pentru ca elevul să poată trăi într-un mediu social, trebuie să respecte unele norme şi reguli importante pentru societate.

Parteneriatul educaţional este o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societăţii prin prisma educativă şi presupune participare la o acţiune educativă comună, interacţiuni constructive acceptate de către toţi partenerii, comunicare eficientă între participanţi, acţiuni comune cu respectarea rolului fiecărui participant, inter-relaţionare. Parteneriatul educaţional vine în sprijinul dezvoltării personalităţii copiilor, asigurându-le acestora realizarea autonomiei personale, prin valorizarea socială a fiecăruia dintre ei.

Proiectul de parteneriat este o formă modernă şi complexă de învăţare-evaluare şi se bazează pe toate formele de organizare a activităţilor – individual, pe perechi, pe grupe, frontal – grupele participante devenind o comunitate de învăţare, în care fiecare contribuie atât la propria formare, cât şi la procesul de învăţare colectiv.

Învăţarea bazată pe proiect este o abordare instrucţională care angajează elevii într-o investigaţie bazată pe cooperare-comunicare-colaborare. Elevii află soluţiile problemelor prin: formularea şi rezolvarea întrebărilor, dezbateri de idei, proiectarea de planuri sau experimente,comunicarea ideilor şi a rezultatelor unii altora, adresarea de noi întrebări, crearea de produse noi, extragerea concluziilor, formularea de predicţii. Această abordare are o eficienţă crescută în creşterea motivaţiei copiilor şi în stimularea operaţiilor superioare ale gândirii. Învăţarea bazată pe proiect este o acţiune de cercetare şi acţiune practică în acelaşi timp.

Proiectul educaţional ,,Prietenie fără frontiere” a răspuns dorinţei noastre de a îndemna elevii la toleranţă, prietenie, egalitate, urmărind de altfel, diminuarea agresivităţii ca formă de manifestare a tinerilor. Scopul proiectului este de a constitui un grup partenerial care să promoveze valori, urmând ca ca prin activităţile desfăşurate să îmbogăţim comunicarea, încrederea, înţelegerea, solidaritatea, toleranţa. De asemenea urmărim formarea deprinderii elevilor de a cunoaşte şi a respecta norme de comportare în societate, educarea abilităţii copiilor de a intra în relaţie cu cei din jur şi educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter.

Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul a 2 ani şi a avut ca parteneri şcolile vecine, primăria, un cabinet medical, o asociaţie culturală şi postul de poliţie din localitate. S-a urmărit consolidarea relaţiilor de colaborare şi prietenie între profesorii coordonatori din şcolile partenere. Aparţinând unor culturi diferite, dar care nu se exclud una pe cealaltă, am considerat că este nevoie de schimburi de experienţă între profesori, de cunoaştere reciprocă, de împărtăşirea abilităţilor profesionale etc. Programul a fost conceput pornind de la ideea că învăţământul românesc se raliază la normele europene, oferind cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare integrării sociale şi profesionale în comunitate. În acest sens, elevii vor beneficia de avantajele unei societăţi civilizate, crescută în spiritul a ceea ce este frumos, interesant, în spiritul adevărului şi al respectului de sine şi al celorlalţi, fiind buni cunoscători dar şi păstrători ai valorilor naţionale.

Calendarul activităţilor a fost întocmit la începutul fiecărui an şcolar ţinând cont de resursele financiare, umane, materiale, dar şi de disponibilitatea pentru deplasare. S-au realizat activităţi ample, de 2-3 ore, pe ateliere de lucru, acestea finalizându-se cu expunerea materialelor create, analiza activităţilor, prezentarea portofoliilor, premierea.

Prin activităţile desfăşurate în primul semestru ,,Vizitarea postului de Poliţie”; ,,Agent pentru o zi”; ,,Crăciunul-sărbătoarea bucuriei”, s-a urmărit schimbul de experienţă cu reprezentanţii poliţiei locale şi dezvoltarea, în rândul elevilor, a sentimentelor de toleranţă, auto-disciplină, corectitudine, independenţă, precum şi dezvoltarea abilităţilor artistice, creative şi practice în contextul sărbătorilor de iarnă.

Activităţile desfăşurate în cel de-aş doilea semestru precum ,,Un mărţişor în dar”; ,,Corespondenţe amicale”; ,,E ziua noastră, să ne bucurăm”, au urmărit să dezvolte simţul artistic şi capacitatea de a comunica prin intermediul limbii şi limbajului, să antreneze elevii în activităţi variate care să ducă la formarea şi afirmarea personalităţii creatoare şi să formeze personalităţi echilibrate cultivând relaţii bazate pe sentimente de prietenie, respect şi toleranţă.

În urma participării la diversele activităţi propuse de către profesorii coordonatori, elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine şi să se analizeze, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie prin comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin comunicare nonverbală: gesturi, mimică, pantomimă, dar şi prin intermediul creaţiei plastice. Ilustrând realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi comunităţii din care fac parte, variatele forme de exprimare ale elevilor dobândesc atât rol formator cât şi informator. Rezultatul actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă.

Succesul unui proiect educaţional de acest tip constă în faptul că are un conţinut trans-disciplinar deoarece prin realizarea proiectului se ating obiectivele de referinţă ale mai multor arii curriculare; activităţile propuse sunt extinse spre alte zone din afara şcolii, prin acest fapt elevul se apropie de realitatea cotidiană; se formează deprinderi de muncă în echipă, fiecare elev contribuind la succesul echipei, fiind format accepte şi să tolereze părerile celorlalţi.

Proiectele se pot îmbogăţi sau simplifica în funcţie de mai mulţi factori, dar cel mai important cred este preocuparea şi deschiderea spre nou, spre schimbare. A nu profita de aportul formativ- educativ al activităţilor în proiect, înseamnă a refuza dreptul elevilor de a învăţa comunice deschis, de a avea puterea recunoască atunci când au nevoie de ajutor pentru a-l cere fără rezerve, înseamnă a-i lipsi de capacitatea de a fi toleranţi, prietenoşi, curajoşi, încrezători în forţele proprii, sinceri, cu iniţiativă, trăsături de care societatea noastră, are astăzi, maximă nevoie.

1..H. Gardner, Mintea disciplinată, Editura Sigma, 2011.

2. Zimbru Rodica(coordonator), Valori europene în educaţie, Studii de specialitate, Suceava 2018.

 

Revista cu ISSN

Planificare model pentru geografie invat…

Planificare model pentru geografie invatamant special   Incepand cu anul scolar 2011-2012, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a oferit pentru prima data tuturor cadrelor didactice modele de planificari calendaristice. Iata model...

Read more

Proiectul de plan cadru pentru invataman…

Proiectul de plan cadru pentru învăţământul primar   Vezi proiectul de plan-cadru pentru învăţământul primar, document supus dezbaterii publice până la data de 19 februarie 2013.   

Read more

Valentele educationale ale plastilinei

VALENŢELE EDUCAŢIONALE ALE PLASTILINEI                                                                  Educatoare: Portik Laura                                                               Grădiniţa P. P. Nr.1 Reghin   Rezumat             In activitatea didactică - cadrele didactice, dar şi acasă - părinţii utilizează în jocul lor cu...

Read more

Oportunitati de studiu in Marea Britanie…

Oportunităţi de studiu în Marea Britanie prin  programul HMC – Projects in Central and Eastern Europe     Din anul 2009, Junior Achievement România, împreună cu Headmasters’ and Headmistress’ Conference (asociaţie de şcoli...

Read more

The critical period in language learning

THE CRITICAL PERIOD IN LANGUAGE LEARNING Prof. Chirilă Ana-Maria Şcoala Gimnazială ,,Iustin Pîrvu’’ Poiana Teiului The critical period hypothesis states that there is a period of life (between birth and puberty)...

Read more

Eficienta pedepselor si recompenselor in…

EFICIENȚA PEDEPSELOR ȘI RECOMPENSELOR ÎN REZOLVAREA SITUAȚIILOR CONFLICTUALE Prof. Maria-Lavinia Moldovan Liceul Tehnologic Băicoi Rezumat Pedepsele și recompensele au rolul „de a regla” conflictele școlare ce intervin în momentul refuzului elevului de...

Read more

Rolul locul si semnificatia compunerilor…

                                    ROLUL, LOCUL ŞI SEMNIFICAŢIA COMPUNERILOR   ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR   Inst. DOBREA MONICA Şcoala cu clsasele I-VIII „Înv. N. Pâslaru” Caşin, jud. Bacău                    „Compunerile reprezintă rezultanta unei activităţi intelectuale complexe, care implică sinteza...

Read more

Saptamana Educatiei Globale Hrana pentru…

Saptamana Educatiei Globale Hrana pentru toti

Saptamana Educatiei Globale "Hrana pentru toti" Coordonator consilier educativ, profesor Lazar Mihaiela  

Read more